– Trường hợp bạn có email, hãy cung cấp cho Thông Thái Leather qua hotline: 0911 550 277 để chúng tôi tiến hành tạo tài khoản khách hàng cho bạn. Sau khi tạo tài khoản hệ thống sẽ gởi 1 email để bạn xác nhận và tạo mật khẩu đăng nhập.

– Trường hợp bạn không có email , bạn cũng sẽ liên hệ  0911 550 277 , chúng tôi sẽ tiến hành lập tài khoản cho bạn đăng nhập với 1 email và mật khẩu do chúng tôi khởi tạo.